GOPS w Łowiczu 

 

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
ul. Długa 12; 99 - 400 Łowicz
tel. (0 46) 830 26 36; (0-46) 830 26 48
fax ( 046) 830 26 37
e - mail
gopslowicz@poczta.onet.pl
Kierownik – Jolanta Słoma
Na terenie Gminy Łowicz zadania pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu, który jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
1)      osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)      cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej ,
zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku , niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3)      mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art.2 pkt4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144,poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818) , posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
Ø ubóstwa;
Ø sieroctwa;
Ø bezdomności;
Ø bezrobocia;
Ø niepełnosprawności;
Ø długotrwałej lub ciężkiej choroby;
Ø przemocy w rodzinie;
Ø potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
Ø potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
Ø bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
Ø braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
Ø trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
Ø trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
Ø alkoholizmu lub narkomanii;
Ø zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
Ø klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Świadczenia pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnych (wyjątek stanowi przyznawanie pomocy w formie biletu kredytowanego oraz pracy socjalnej). Od każdej decyzji przysługuje prawo odwołania się. Przyznanie świadczenia poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy ustalaniu dochodu własnego klienta bierze się pod uwagę dochód (netto) danej osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.
 
ZADANIA WŁASNE GMINY O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM – art. 17. ust. 1:
Ø opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
Ø sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
Ø udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
Ø przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
Ø przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
Ø przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego,
Ø przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów opowszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
Ø przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
Ø opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
Ø praca socjalna,
Ø organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Ø prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
Ø tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
Ø dożywianie dzieci,
Ø sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
Ø kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
Ø pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
Ø sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
Ø utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
Ø przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
Ø opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 
ZADANIA WŁASNE GMINY – art. 17 ust. 2:
Ø przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
Ø przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie pożyczek oraz pomocy w naturze,
Ø prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
Ø podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
Ø współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE – art. 18:
Ø organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Ø przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
Ø prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Ø realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
Ø przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,
Ø przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki na realizację i obsługę zadań określonych w art. 18 zapewnia budżet państwa.
 
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej ,niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
 
Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 
Zasiłek celowy
Jest to świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej,
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. Zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 
Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
 
Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).
 
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
a) bilet kredytowany
b) praca socjalna
c) składki na ubezpieczenie społeczne
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne
e) sprawienie pogrzebu
f) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
g) poradnictwo specjalistyczne
h) interwencja kryzysowa
i) schronienie
j) posiłek
k) niezbędne ubranie
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia,
m) mieszkanie chronione
n) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
o) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
p) szkolenia ,poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
 

 
 

 

 

Liczba odwiedzin : 13788
Podmiot udostępniający informację : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kozyra
Czas wytworzenia: 2005-12-14 13:40:50
Czas publikacji: 2005-12-14 13:40:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak